image

دکتر شهرام عباسی

(دانشگاه فردوسی مشهد)
  • فیزیک
  • علوم
  • abbassi@um.ac.ir

درباره من

(تنظیم نشده)