image

دکتر ابراهیم ایزدی دربندی

(دانشگاه فردوسی مشهد)
  • اگروتکنولوژی
  • کشاورزی
  • e-izadi@um.ac.ir

درباره من

(تنظیم نشده)