دکتر رضا حصارزاده
استاد
دکتر رضا حصارزاده
استاد
دانشکده علوم اداری و اقتصادی
حسابداری
درباره من

رزومه کوتاه

استاد دانشگاه فردوسی مشهد

 عضو هیات تحریریه International Journal of Emerging Markets و سردبیر تخصصی Business Administration Journal (RAE)

اولین دارنده نشان علمی دکتر ثقفی، پدر حسابداری نوین (استاد نمونه برای تعالی آموزش حسابداری در ایران) و 5% مدرسان برتر آموزشی دانشگاه فردوسی مشهد

دارنده بیشترین مقالات "تخصصی" JCR در رشته حسابداری و چاپ مقاله در مجله A* حسابداری برای اولین بار در کشور (British Accounting Review)

اولین دانشجوی نمونه کشور در رشته حسابداری

پست الکترونیک Hesarzadeh@um.ac.ir