image

دکتر رضا ایزدی نجف آبادی

(دانشگاه فردوسی مشهد)
  • فیزیک
  • علوم
  • izadi@um.ac.ir

درباره من

(تنظیم نشده)