image

دکتر آذر کفاش پور

(دانشگاه فردوسی مشهد)
  • مدیریت
  • علوم اداری و اقتصادی
  • kafashpor@um.ac.ir

درباره من

اینجانب دکتر آذر کفاش پور استاد تمام گروه مدیریت دانشگاه فردوسی مشهد می باشم . حوزه های فعالیت من شامل بخش های آموزشی(تدریس) -پژوهشی (تحقیق)-فرهنگی (زنان ) و اداری است .بیشترین تمرکز فعالیتهای من در 31 سال سابقه کار در دانشگاه فردوسی مشهد به ترتیب در حوزه های بازاریابی -استراتژی -برندینگ - بازاریابی بین الملل - بازارشناسی و تحقیقات بازار بوده و به جهت تحصیلات در رشته مدیریت استراتژیک در مقطع دکتری ؛ در حوزه استراتژی بخصوص بازاریابی استراتژیک و مدیریت منابع انسانی استراتژیک نیز فعالیت می نمایم . از دیگر علاقه مندیهای من مربوط به فعالیت در حوزه زنان و اشتغال آنان بوده و البته به نویسندگی در زمینه آثار ادبی نو نیز می پردازم . نوشتن نثر و رمان از مهم ترین علاقه مندیهای من در زندگی شخصی بوده و به آسمان ، پرندگان و به طبیعت علاقه وافری دارم . I am Dr. Azar Kaffashpoor full professor of the management department of Ferdowsi University of Mashhad. My fields of activity include educational- research- cultural and it is administrative. The most concentration of my activities in 31 years