دکتر مجتبی مغربی
دانشیار
مجتبی مغربی
دکتر مجتبی مغربی
دانشیار
دانشکده مهندسی
مهندسی عمران
درباره من

دانشیار گرایش مهندسی مدیریت ساخت دانشگاه فردوسی مشهد 

استاد مدعو دانشگاه  UNSW  استرالیا (2017-2022) (Link)

موسس و مدیر گروه پژوهشی ساخت هوشمند  (Link)