دکتر مجتبی مغربی
دانشیار
مجتبی مغربی
دکتر مجتبی مغربی
دانشیار
دانشکده مهندسی
مهندسی عمران
درباره من

دانشیار گرایش مهندسی مدیریت ساخت دانشگاه فردوسی مشهد 

استاد مدعو دانشگاه  UNSW  استرالیا (Link)

موسس و مدیر گروه پژوهشی ساخت هوشمند  (Link)