image

دکتر مرتضی رزم آرا فرزقی

(دانشگاه فردوسی مشهد)
  • زمین شناسی
  • علوم
  • razmara@um.ac.ir

درباره من

(تنظیم نشده)