image

دکتر سیدامیر امین یزدی

(دانشگاه فردوسی مشهد)
  • روانشناسی مشاوره و تربیتی
  • علوم تربیتی و روانشناسی
  • yazdi@um.ac.ir

درباره من

(تنظیم نشده)