فیلتر بر اساس:

مرتب سازی بر اساس تاریخ
تعداد موارد: ۶۳

Students need for cognition affects their information seeking behavior

New Library World

مجلات خارجی 2013 August Volume (114) No (11) Pages (542-549)

Research experience of the PhD students in Iran: a case study in Ferdowsi University of Mashhad

Journal of Applied Research in Higher Education

مجلات خارجی 2013 April Volume (5) No (1) Pages (17-31)

Scientometric Analysis of Nuclear Science and Technology Research Output in Iran

journal of Scholarly Publishing

مجلات خارجی 2012 July Volume (43) No (4) Pages (421-439)

The contribution of women in Iranian scholarly publication

Library Review

مجلات خارجی 2012 April Volume (61) No (4) Pages (261-271)

A scientometric model for the assessment of strength and weakness of scientific disciplines

Library Review

مجلات خارجی 2010 September Volume (59) No (8) Pages (596-605)

Applying Natural Language Processing Techniques for Effective Persian- English Cross-Language Information Retrieval

International Journal of Information Science and Management

مجلات خارجی 2010 June Volume (8) No (2) Pages (89-98)

The international publication productivity of Malaysian in social sciences: developing a scientific power index

journal of Scholarly Publishing

مجلات خارجی 2009 October Volume (41) No (1) Pages (67-91)

Farsi lexical analysis and stop word list

Library Hi Tech

مجلات خارجی 2009 September Volume (27) No (3) Pages (435-449)

International visibility of Iranian ISI journals: a citation study

Aslib Proceedings

مجلات خارجی 2009 April Volume (61) No (4) Pages (407-419)

Author self‐citation pattern in science

Library Review

مجلات خارجی 2009 April Volume (58) No (4) Pages (301-309)

A scientometric analysis of international LIS journals: Productivity and characteristics

Scientometrics

مجلات خارجی 2008 September Volume (77) No (1) Pages (21-39)

Evaluating websites A systematic investigation of internet site quality from a single country domain name

Library Review

مجلات خارجی 2006 March Volume (55) No (9) Pages (621-631)

A comparison of assigned descriptors and title keywords of dissertations in the Iranian dissertation database

Library Review

مجلات خارجی 2005 August Volume (54) No (6) Pages (375-384)

University libraries in Iran: a study based on published sources

Library Review

مجلات خارجی 2003 July Volume (52) No (5) Pages (218-227)

Level of information technology application in Iranian university libraries

Library Review

مجلات خارجی 2001 January

planning the Information Technology Infrastructure in Developing Countries

LIBRES: Library and Information Science Research Electronic Journal

مجلات خارجی 2001 January

نقشه تولید علم ایران بر اساس مقاله های نمایه شده در SCI_E

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | تیر ۱۳۹۶ دوره (7) شماره (1) صفحات (1-21)

رابطه باورهای معرفتی با رفتار اطلاعاتی دانشجویان

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۳ دوره (4) شماره (2) صفحات (30-49)

نگرش مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های کشور درباره عوامل موثر بر اجرای نیازسنجی اطلاعات

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۳ دوره (29) شماره (4) صفحات (931-948)

تحلیل و مقایسه فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی با فهرست سرعنوان‌های موضوعی کنگره از منظر ویژگی‌های ساختار زبانی و شبکه معنایی

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۹۳ دوره (4) شماره (1) صفحات (47-72)

باورهای معرفتی دانشجویان و تاثیر متغیرهای زمینه ای بر آن: مورد دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌ عالی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۲ دوره (19) شماره (2) صفحات (1-22)

شناسایی نظام مفهومی حاکم بر فهرست سرعنوان ها و تطابق آن با نظام رده بندی کنگره و نظام دانشی در ایران

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management

مجلات داخلی | فروردین ۱۳۹۲ دوره (28) شماره (4) صفحات (831-857)

بررسی اثر میزان توسعه یافتگی کشورها بر رویت پذیری مقالات هم تالیفی

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | بهمن ۱۳۹۱ دوره (2) شماره (2) صفحات (159-180)

نیاز به شناخت و تاثیر آن بر رفتار اطلاعاتی دانشجویان

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۱ دوره (2) شماره (1) صفحات (33-54)

سنجش الگوی استفاده و تحلیل هزینه-سودمندی منابع اطلاعاتی الکترونیکی کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس شاخص ای-متریک

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management

مجلات داخلی | فروردین ۱۳۹۱ دوره (27) شماره (3) صفحات (777-797)

نیاز اطلاعاتی و رفتار اطلاع یابی پرستاران: مروری بر مطالعات انجام شده در جهان

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی

مجلات داخلی | آبان ۱۳۹۰ دوره (17) شماره (3) صفحات (427-452)

نظریه اجتماعی و محیط استفاده از اطلاعات: نقش ساختار و کنش در شکل گیری رفتار و الگوی اطلاع یابی

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۹۰ دوره (1) شماره (1) صفحات (7-21)

شاخص توان علمی: الگویی برای سنجش و مقایسه باروری علمی رشته ها

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | آبان ۱۳۸۹ دوره (13) شماره (51) صفحات (5-15)

بررسی تجربه پژوهشی دانشجویان دکتری دانشگاه فردوسی مشهد و عوامل مؤثر بر آن

نامه آموزش عالی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۸۹ دوره (3) شماره (10) صفحات (77-100)

شناسایی واژه های غیر مفهومی در نمایه سازی خودکار مدارک فارسی

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | بهمن ۱۳۸۸ دوره (12) شماره (48) صفحات (23-35)

میزان رویت پذیری مقاله های مجله های علمی ایرانی نمایه شده در ISI در مقایسه با مقاله های ایرانی چاپ شده در مجله های علمی بین المللی

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | آذر ۱۳۸۸ دوره (12) شماره (47) صفحات (50-68)

بررسی عوامل موثر بر تجربه پژوهشی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه فردوسی مشهد

مطالعات تربیتی و روانشناسی

مجلات داخلی | آبان ۱۳۸۸ دوره (10) شماره (2) صفحات (227-250)

نظرسنجی از جامعه کتابداری و اطلاع رسانی ایران پیرامون نام رشته و احتمال بازنگری در آن

اطلاع شناسی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۸۸ دوره (6) شماره (24) صفحات (3-32)

تحلیل و مقایسه شبکه مفهومی حاکم بر سرعنوان های موضوعی و متون فارسی کتابداری و اطلا ع رسانی بر اساس رویکرد تحلیل حوزه

مطالعات تربیتی و روانشناسی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۸۸ دوره (10) شماره (2) صفحات (5-26)

بررسی کارآمدی روش‌های موجود در بازیابی اطلاعات بین ‌زبانی فارسی- انگلیسی با استفاده از واژه‌نامه دوزبانه ماشین‌خوان

علوم و فناوری اطلاعات

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۸۸ دوره (24) شماره (4) صفحات (53-70)

ساخت و اعتباریابی پرسشنامه سنجش سواد اطلاعاتی پایه و واقعی دانشجویان مقطع کارشناسی

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۸۸ دوره (12) شماره (1) صفحات (119-146)

هنجاریابی استاندارد قابلیت‌های سواد اطلاعاتی (ای‌ی‌آرال) برای جامعه دانشگاهی ایران

مطالعات تربیتی و روانشناسی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۸۷ دوره (8) شماره (3) صفحات (77-98)

بررسی عوامل تسهیل‌کننده و بازدارنده مطالعه و رابطه نگرش به مطالعه و کتابخوانی با الگوی انگیزشی مزلو

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | دی ۱۳۸۶ دوره (10) شماره (4) صفحات (46-60)

بررسی میزان و عوامل موثر بر درک واژگان محیط رابط نرم افزارهای جامع کتابخانه ای فارسی

مطالعات تربیتی و روانشناسی

مجلات داخلی | تیر ۱۳۸۶ دوره (8) شماره (3) صفحات (5-30)

ارزیابی نمایه های پایان کتابهای فارسی حوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاکهای استاندارد ایزو 999

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۸۶ دوره (10) شماره (37) صفحات (1-8)

ارزیابی نمایه‌های پایان کتاب‌های فارسی حوزه علوم اجتماعی از نظر رعایت ملاک‌های استاندارد ایزو 999

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۸۶ دوره (10) شماره (1)

تحلیل متن مقالات فارسی و امکان نمایه‌سازی ماشینی آنها براساس قانون زیف

پژوهش در مسایل تعلیم و تربیت

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۸۵

چالش‌های علم‌سنجی درعلوم انسانی

مطالعات تربیتی و روانشناسی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۸۵ دوره (8) شماره (2) صفحات (1-30)

بررسی و تحلیل عناصر و ویژگی‌های مطرح در رابط کاربر نرم‌افزار سیمرغ و تعیین میزان رضایت دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد از تعامل با این نرم‌افزار

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۸۵ دوره (9) شماره (4) صفحات (127-150)

بررسی معیارهای قضاوت ربط در فضای الکترونیکی

مطالعات تربیتی و روانشناسی

مجلات داخلی | مهر ۱۳۸۵ شماره (25) صفحات (5-30)

تحلیل الگوهای رفتار اطلاع یابی

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۸۵ دوره (9) شماره (2) صفحات (121-155)

مطالعه کتابسنجی کتابهای ترجمه شده در حوزه های علوم پایه ، مهندسی ، کشاورزی و پزشکی بین سالهای 1379ـ1370

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۸۴ دوره (8) شماره (32) صفحات (33-50)

بررسی نیازهای اطلاعاتی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۸۴ دوره (8) شماره (2)

ضرورت های نوین بازنگری در ذخیره و بازیابی اطلاعات

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | مرداد ۱۳۸۴ دوره (8) شماره (3) صفحات (115-128)

بررسي نيازهاي اطلاعاتي كاركنان سازمان تأمين اجتماعي: اداره كل استان خراسان و شعب پنجگانه مشهد

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | فروردین ۱۳۸۴

بررسي رفتار اطلاع يابي اعضاي هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد از اينترنت

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۸۲

آسيب شناسي سوالات آزمون كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني و عدم تطبق آن با واحدهاي درسي دوره كارش

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۸۲

پارادايم و بازيابي اطلاعاتي

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۸۲

كتابداري واطلاع رساني

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۸۲

روابط ميان‌رشته‌اي در علوم‌انساني: تحليلي استنادي

مطالعات تربیتی و روانشناسی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۸۲

بررسي وضعيت وب سايت‌هاي ايراني براساس معيارهاي عمومي ارزيابي

مطالعات تربیتی و روانشناسی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۸۲

سير موضوعي و وضعيت كتابهاي ترجمه شده در حوزه هاي علوم انساني و اجتماعي پس از انقلاب اسلامي ايران

مدیریت راهبردی در سیستم های صنعتی - مدیریت صنعتی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۸۱

تحليلي بر تبديل داده به اطلاعات و دانش

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۸۱

مديريت دانش عاملي راهبردي براي توسعه سازماني

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۸۱

موانع زير ساختي بهره گيري از فناوري اطلاعات در كتابخانه هاي دانشگاهي ايران

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | مرداد ۱۳۸۱

رويكرد اجتماعي - فرهنگي و تاريخي در مطالعه كتابشناختي و منابع مرجع

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

مجلات داخلی | مرداد ۱۳۸۱

اطلاعات، كتابخانه و توسعه ملي

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۸۰

اصول جستجوي اطلاعات از منابع الكترونيكي

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۸۰