image

دکتر محمدهادی فراهی

(دانشگاه فردوسی مشهد)
  • ریاضی کاربردی
  • علوم ریاضی
  • farahi@um.ac.ir

درباره من

(تنظیم نشده)