فیلتر بر اساس:

مرتب سازی بر اساس تاریخ
تعداد موارد: ۱۱۵

Towards Developing Theories About Data: A Philosophical and Scientific Approach

Knowledge Organization

مجلات خارجی 2022 January Volume (49) No (3) Pages (141-150)

Identifying effective cognitive biases in information retrieval

Journal of Information Science

مجلات خارجی 2021 March Volume (49) No (2) Pages (348-358)

Recent Research and Developments in Information Organization in Iran: A Historical Review

Cataloging and Classification Quarterly

مجلات خارجی 2018 March

Stratification of Iranian LIS academics in terms of visibility, effectiveness and scientific and professional performance: Research report Part 1

Journal of Librarianship and Information Science

مجلات خارجی 2017 January Volume (48) No (3) Pages (1-8)

Using data island method for creating metadata records with indexability and visibility of tag names in web search engines

Library Hi Tech

مجلات خارجی 2014 March Volume (32) No (1) Pages (83-97)

Mapping Unimarc Fields to FRBR Entities and User Tasks

International Journal of Information Science and Management

مجلات خارجی 2013 March Volume (11) No (1) Pages (29-42)

Applying Natural Language Processing Techniques for Effective Persian- English Cross-Language Information Retrieval

International Journal of Information Science and Management

مجلات خارجی 2010 June Volume (8) No (2) Pages (89-98)

Identification and Categorization of related works in the Persian Bibliographic Universe: a FRBR approach

Inernational Cataloguing and Bibliographic Control

مجلات خارجی 2010 March Volume (39) No (1) Pages (12-18)

An alternative approach to natural language query expansion in search engines: Text analysis of non-topical terms in Web documents

Information Processing and Management

مجلات خارجی 2008 July Volume (44) No (4) Pages (1503-1516)

Identifying knowledge-sharing requirements in academic libraries

Library Review

مجلات خارجی 2008 February Volume (57) No (2) Pages (107-122)

Information Organization in Iranian Libraries and Information Centers: Trends

International Journal of Information Science and Management

مجلات خارجی 2007 May Volume (5) No (1) Pages (29-40)

Added value of information and information systems: a conceptual approach

Library Review

مجلات خارجی 2006 May Volume (55) No (2) Pages (132-147)

Education for librarianship in Iran before the 1979 Islamic

Library Review

مجلات خارجی 2005 May

A More Effective Web Search through Developing a Small Thesaurus of Non-Topical Terms: A Proposed Model to Improve Pertinence and Retrieval Relevance

Thirteenth International ISKO Conference

کنفرانس های خارجی | 2014-05-19

Google Suggest, Cognitive Load Theory, and Query Expansion: How Web searchers perceive keyword suggests in Google

12th International ISKO Conference

کنفرانس های خارجی | 2012-08-06

Matching the User Interface in Digital Libraries with the User Information Seeking Behavior: A Sense Making Approach

International Conference of Asian Special Libraries (ICoASL2011)

کنفرانس های خارجی | 2011-02-10

Developing User-centered Displays for Literary Works in Digital Libraries: Integrating Bibliographic Families, FRBR and Users

International Conference of Asian Special Libraries (ICoASL2011)

کنفرانس های خارجی | 2011-02-10

FRBR and OPAC Users Views on Bibliographic Families: A Mixed Method Approach to Categorization of Works

QQML2010: International Conference on Qualitative and Quantitative

کنفرانس های خارجی | 2010-05-25

Matching database user interfaces with Ellis model of information seeking behavior: results of a qualitative survey

Quantitative and Qualitative Methods in Libraries International Conference

کنفرانس های خارجی | 2010-05-25

From Information to Knowledge: SuperWorks and the Challenges in the Organization and Representation of the Bibliographic Universe

Lectio Magistralis in Biblioteconimia [Lectures in Cataloging

کنفرانس های خارجی | 2010-03-16

A Theoretical Framework for Development of a Customer Knowledge Management System for Academic Libraries

World Library and Information Congress: 75th IFLA General Conference and Assembly

کنفرانس های خارجی | 2009-08-23

Identification and Categorization of related works in the Persian Bibliographic Universe: a FRBR Approach

IFLA World Library and Information Congress

کنفرانس های خارجی | 2009-08-23

Integrating general, non-topical terms into online thesauri: a new approach towards improving retrieval relevance on the Web through natural language terms

9th Conference of the ISKO Spanish Chapter

کنفرانس های خارجی | 2009-03-11

Modeling the minds of children to think philosophically: Content analysis of children stories. In the Proceedings of the IBBY Conference

Proceedings of the IBBY conference

کنفرانس های خارجی | 2006-09-22

Knowledge Sharing Capabilities in Today s University Libraries: A proposed model for evaluation

WORLD LIBRARY AND INFORMATION CONGRESS: 72ND IFLA GENERAL CONFERENCE AND COUNCIL

کنفرانس های خارجی | 2006-08-20

Creating Organizational Learning and Learning Organization: Management Experience in an Iranian University Library

International Conference on Information Management in Knowledge Society

کنفرانس های خارجی | 2005-02-21

واکاوی و تبیین جایگاه سه رویکرد فکری منطق ذهنی، الگوی ذهنی و راهبردهای استدلالی در فرایند اطلاع‌یابی کاربران

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management

مجلات داخلی | آذر ۱۴۰۲ صفحات (1-35)

مؤلفه‌های رابط کاربر و اثر آن بر استفاده کاربران از وبگاه

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | آبان ۱۴۰۱ دوره (25) شماره (3) صفحات (86-114)

تحلیل حرکات چشم کاربران و نقش توانمندی‌های آن‌ها هنگام تعامل با رابط کاربر وب‌سایت‌ها

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management

مجلات داخلی | خرداد ۱۴۰۱ دوره (37) شماره (3) صفحات (979-1010)

تحلیل پدیدارنگاری برداشت دانشجویان دکترا از اهمیت و ضرورت تجربۀ جستجو و بازیابی اطلاعات در فرایند پژوهش

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | فروردین ۱۴۰۰ دوره (24) شماره (1) صفحات (110-129)

گسترش‌‌‌‌های الگوی مرجع مفهومی سیداک: پاسخ به نیازهای سازماندهی دانش در حوزه‌‌‌‌های موضوعی

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

مجلات داخلی | دی ۱۳۹۹ دوره (31) شماره (4) صفحات (94-112)

نقش متغیرهای جمعیت شناختی در میزان بسامد سوگیری‌های شناختی در فرایند بازیابی اطلاعات

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management

مجلات داخلی | مهر ۱۳۹۹ دوره (36) شماره (1) صفحات (127-154)

بررسی معیارهای قضاوت ربط تصاویر بازیابی شده در موتور کاوش گوگل از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد1

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۹۹ دوره (23) شماره (1) صفحات (104-120)

مروری بر عوامل روانشناختی و نوع جستجوی مؤثر بر اضافه بار انتخاب در نظام های بازیابی اطلاعات

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۸ دوره (9) شماره (1) صفحات (181-200)

پدیدارنگاری: روش پژوهش کیفی در مطالعات قلمرو بازیابی اطلاعات

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

مجلات داخلی | تیر ۱۳۹۸ دوره (30) شماره (2) صفحات (18-38)

روش ردیاب چشمی در تعامل انسان-رایانه: بررسی فرایند تعامل بر پایه داده های حرکات چشم

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management

مجلات داخلی | آذر ۱۳۹۷ دوره (34) شماره (1) صفحات (349-374)

تعامل کودکان با فهرست‌های رایانه‌ای: واکاوی ویژگی‌ها و عناصر مطرح در محیط رابط کاربری

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۹۷ دوره (29) شماره (1) صفحات (149-162)

تعدیل کننده های نظریه اضافه بار انتخاب در موتور جستجوی گوگل برپایه تیپ های شخصیتی بیشینه خواهی و بسنده خواهی میان دانشجویان

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۹۶ دوره (33) شماره (2) صفحات (857-884)

ترجمه دانش و بررسی اثربخشی آن در علوم پزشکی

تعامل انسان و اطلاعات

مجلات داخلی | آبان ۱۳۹۶ دوره (4) شماره (2)

بررسی سبک یادگیری سواد اطلاعاتی و سواد رایانه‌ای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و واکاوی رابطه میان آنها

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | آبان ۱۳۹۶ دوره (7) شماره (2) صفحات (1-10)

واکاوی مفهوم فرهنگ اطلاعاتی و بررسی وضعیت آن در بین اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

تعامل انسان و اطلاعات

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۶ دوره (3) شماره (4) صفحات (1-19)

واکاوی عوامل مؤثر بر انتخاب تصاویر بازیابی‌شده در موتور کاوش گوگل از دیدگاه کاربران

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۶ دوره (27) شماره (2) صفحات (107-122)

بررسی تأثیر عوامل شناختی-اجتماعی بر رفتار اشتراک دانش در جامعه دانشگاهی

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۶ دوره (20) شماره (2) صفحات (76-107)

واکاوی عوامل مؤثر بر انتخاب تصاویر بازیابی شده در موتور کاوش گوگل از دیدگاه کاربران

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۶ دوره (28) شماره (2) صفحات (107-122)

نقشه تولید علم ایران بر اساس مقاله های نمایه شده در SCI_E

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | تیر ۱۳۹۶ دوره (7) شماره (1) صفحات (1-21)

بررسی تأثیر القای هیجانی بر بازیابی اطلاعات

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

مجلات داخلی | بهمن ۱۳۹۵ دوره (27) شماره (4) صفحات (49-66)

هماهنگی راهبردی در دانشگاه‌ها و نقش آن در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | آبان ۱۳۹۵ دوره (18) شماره (1) صفحات (5-31)

تاثیر نظامهای اطلاعاتی بر شکل گیری مدل های ذهنی کاربران کتابخانه های دیجیتالی

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۵ دوره (27) شماره (2) صفحات (21-39)

سبک اِسناد هیجان‌های گروهی از کاربران دانشگاهی در بازیابی اطلاعات بر اساس نظریه انتساب هیجان‌های واینر

تعامل انسان و اطلاعات

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۵ دوره (2) شماره (4) صفحات (9-20)

راهبردها و برنامه عملیاتی نظام مدیریت پژوهشی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی (نمونه‌پژوهی: سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی)

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

مجلات داخلی | فروردین ۱۳۹۵ دوره (27) شماره (1) صفحات (43-62)

رفتار راهنمایابی کاربران کتابخانه دیجیتال: بررسی عوامل روان‌شناختی تأثیرگذار با استفاده از نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

مجلات داخلی | دی ۱۳۹۴ دوره (26) شماره (4) صفحات (13-28)

توسعه و تکامل مفهوم مدل ذهنی در بافت نظام‌های اطلاعاتی: از نگاهی عام تا پیش‌بینی عملکرد

مطالعات کتابداری و علم اطلاعات

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۴ دوره (22) شماره (16) صفحات (1-18)

انطباق سنجی نظری و مفهومی هماهنگی راهبرد اصلی دانشگاه ها با راهبرد فرهنگ سازمانی آن و راهبردهای نظام مدیریت دانش در کتابخانه های دانشگاهی (ارائه الگوی هماهنگی راهبردی)

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | تیر ۱۳۹۴ دوره (5) شماره (1) صفحات (255-279)

بررسی میزان و عوامل موثر بر برخورداری کتابداران از مهارت‌های ارتباطی:‌ مطالعه موردی کتابداران دانشگاه فردوسی مشهد

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۹۴ دوره (30) شماره (3) صفحات (875-898)

هماهنگی راهبردی در دانشگاه‌ها و نقش آن در پیاده‌سازی موفق مدیریت دانش در کتابخانه‌های دانشگاهی

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۹۴ دوره (18) شماره (1) صفحات (5-32)

واکاوی ابعاد برنامه راهبردی برای توسعه پژوهش در سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management

مجلات داخلی | بهمن ۱۳۹۳ دوره (30) شماره (2) صفحات (571-600)

بررسی نقش هیجان‌ها در بازیابی اطلاعات

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management

مجلات داخلی | دی ۱۳۹۳ دوره (31) شماره (2) صفحات (531-553)

واکاوی زمینه‏ های عملکرد علمی و حرفه‏ ای، حضور اعضاء هیأت علمی علم اطلاعات و دانش ‏شناسی ایران و آثار آنها در گوگل، گوگل پژوهشگر و نمایه استنادی علوم ایران

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management

مجلات داخلی | آذر ۱۳۹۳ دوره (30) شماره (1) صفحات (41-60)

بررسی تاثیر قابلیتهای مهارتی بر شکل گیری رفتار راهنمایابی کاربران در فرایند اطلاع یابی از کتابخانه دیجیتال

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management

مجلات داخلی | مهر ۱۳۹۳ دوره (31) شماره (1) صفحات (57-83)

نگرش مدیران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های کشور درباره عوامل موثر بر اجرای نیازسنجی اطلاعات

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۳ دوره (29) شماره (4) صفحات (931-948)

تأثیر عمق سازماندهی منو در وب‎سایت کتابخانه‎ها بر میزان پیش‎بینی‎پذیری و گم شدگی کاربران

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۳ دوره (4) شماره (1) صفحات (11-26)

شناسایی و تحلیل امکانات و قابلیت‌های کمکی و راهنمایی در نرم افزارهای کتابخانه‌های دیجیتالی ایرانی

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۹۳ دوره (29) شماره (3) صفحات (817-834)

ارزیابی کاربران درباره پیش‌بینی‌پذیری برچسب‌های اطلاعاتی در وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۹۲ دوره (29) شماره (2) صفحات (373-394)

میانکنش‌پذیری نظام‌های فراداده‌ای و موتورهای کاوش وب: تحولات و رویکردهای جاری

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۹۲ دوره (3) شماره (2) صفحات (233-252)

علم اطلاعات و دانش‌شناسی: سرشت و کارکردهای آن

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management

مجلات داخلی | آذر ۱۳۹۲ دوره (29) شماره (1) صفحات (3-34)

بررسی کارآمدی کلیدواژه ها و عبارت‌های پیشنهادی موتور کاوش گوگل در بسط جستجو و افزایش ربط از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۲ دوره (3) شماره (1) صفحات (133-150)

رویکردی شناختی به عدم استفاده اجباری از اطلاعات مفهومی نو در ساختار کلاسیک

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۹۲ دوره (16) شماره (1) صفحات (9-40)

شناسایی و تبیین عوامل موثر بر لایه ارزش ها و باورهای فرهنگ مطالعه در ایران

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۹۱ دوره (15) شماره (4) صفحات (169-190)

ارزیابی قابلیت فهم پذیری محیط رابط پایگاه‏ های اطلاعاتی و میزان هدفمند بودن رفتار اطلاع‏ جویی کاربران برپایه الگوی الیس

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۹۱ دوره (15) شماره (4) صفحات (39-58)

مقایسه تاثیر عنوان و نشانی اینترنتی بر میزان ربط نتایج حاصل از بازیابی اطلاعات در موتورهای جستجو در دو حوزه علوم کشاورزی و علوم انسانی

پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات- Iranian Journal of Information Processing Management

مجلات داخلی | آذر ۱۳۹۱ دوره (28) شماره (1) صفحات (203-222)

تحلیل چالشهای پیوسته نویسی و جدانویسی واژگان فارسی در ذخیره و بازیابی اطلاعات در پایگاههای اطلاعاتی

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | آذر ۱۳۹۱ دوره (16) شماره (3) صفحات (9-30)

پیوند سازماندهی اطلاعات با منطق کاربران پژوهشی پیرامون میزان تطابق سازماندهی اطلاعات وب سایت کتابخانه های دانشگاهی ایران با منطق کاربران به منظور ارائه الگوی مناسب

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | آذر ۱۳۹۱ دوره (16) شماره (3) صفحات (217-242)

تحلیل بسط جستجوی کاربران در موتور کاوش گوگل برپایه نظریه بار شناختی

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۱ دوره (16) شماره (2) صفحات (9-34)

تحلیل بسط عبارت‌های جستجوی موضوعی دانشجویان، الگوهای بسط و همخوانی آن‌ها با سرعنوان‌های موضوعی فارسی در فهرست رایانه‌ای

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۱ دوره (2) شماره (1) صفحات (179-198)

کاربردهای وب‌سنجی در سنجش ارتباطات علمی

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

مجلات داخلی | فروردین ۱۳۹۱ دوره (23) شماره (1) صفحات (148-163)

دسته بندی و اصطلاح شناسی آثار وابسته در خانواده شاهنامه فردوسی بر پایه الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی از دیدگاه کاربران فهرست های رایانه ای

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۹۰ دوره (1) شماره (2) صفحات (77-98)

تحلیل ساختار سازماندهی اطلاعات در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی ایران بر اساس الگوی نورمن و چین

نظام ها و خدمات اطلاعاتی

مجلات داخلی | بهمن ۱۳۹۰ دوره (1) شماره (1) صفحات (39-53)

بررسی چگونگی تعامل کاربران مختلف با محیط فراپیوندی وب و مطالعه عملکرد آنها در جستجوی مروری

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | آذر ۱۳۹۰ دوره (14) شماره (3) صفحات (51-82)

بررسی وضعیت جهانی تولیدات علمی دانشگاه فردوسی مشهد طی سال های 1990-2010 در وبگاه علوم (Web of Science) با هدف ترسیم نقشه علم این دانشگاه

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۰ دوره (1) شماره (1) صفحات (161-183)

نظام های نوین سازماندهی دانش: وب معنایی، هستی شناسی و ابزارهای سازماندهی دانش عینی

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | مرداد ۱۳۹۰ دوره (14) شماره (2) صفحات (45-70)

خانواده های کتابشناختی در فهرستهای رایانه ای: نگاه کاربران به خانواده شاهنامه فردوسی از رویکرد الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۹۰ دوره (14) شماره (1) صفحات (9-38)

خانواده‏ های کتابشناختی از دیدگاه کاربران فهرست‏ های رایانه‏ ای: نگاه کاربران به موجودیت‏ های الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‏ های کتابشناختی (FRBR)

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | فروردین ۱۳۹۰ دوره (14) شماره (1) صفحات (9-38)

تحلیل ساختار و الگوریتم ذخیره و بازیابی اطّلاعات در پایگاه های استنادی وبی

علوم و فناوری اطلاعات

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۸۹ دوره (26) شماره (2) صفحات (199-222)

الگوی ملزومات کارکردی پیشینه های کتابشناختی و معنابخشی به نمایش نتایج جستجو در نرم افزار کتابخانه‏ های دیجیتال

اطلاع شناسی

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۸۹ دوره (7) شماره (1) صفحات (45-66)

شناسایی الگوی فرهنگ سازمانی حاکم بر کتابخانه های مرکزی دانشگاه ها وسنجش تأثیر آن بر میزان اجرای مدیریت دانش

علوم و فناوری اطلاعات

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۸۹ دوره (25) شماره (3) صفحات (22-46)

بررسی تطبیقی کیفیت نمایه سازی و رتبه بندی اشیاء محتوایی حاوی عناصر فراداده ای هسته دوبلین و مارک 21 توسط موتورهای کاوش عمومی

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۸۸ دوره (12) شماره (4) صفحات (141-162)

تطابق رابط گرافیکی کاربر پایگاههای اطلاعاتی با مدل رفتار اطلاع یابی الیس

علوم و فناوری اطلاعات

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۸۸ دوره (25) شماره (2) صفحات (247-264)

بررسی درک کاربران از محیط رابط پایگاه های اطلاعاتی بر اساس مدل نیلسن(مقایسه پایگاه مقاله های الکترونیکی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با پایگاه مقاله های پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران)

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | آذر ۱۳۸۸ دوره (12) شماره (3) صفحات (43-64)

بررسی کارآمدی روش‌های موجود در بازیابی اطلاعات بین ‌زبانی فارسی- انگلیسی با استفاده از واژه‌نامه دوزبانه ماشین‌خوان

علوم و فناوری اطلاعات

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۸۸ دوره (24) شماره (4) صفحات (53-70)

نظرسنجی از جامعه کتابداری و اطلاع رسانی ایران پیرامون نام رشته و احتمال بازنگری در آن

اطلاع شناسی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۸۸ دوره (6) شماره (24) صفحات (3-32)

بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر همکاری علمی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۸۸ دوره (12) شماره (1) صفحات (79-98)

مقایسه سنجش کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاه فردوسی از دیدگاه کاربران و کتابداران با استفاده از ابزار لایب‌کوآل

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۸۷ دوره (11) شماره (4) صفحات (255-274)

مبانی نظری و عوامل مؤثر بر فرایند راهنمایابی و استفاده کاربران از امکانات کمکی در نرم‌افزارهای پایگاه‌های اطلاعاتی

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | آذر ۱۳۸۷ دوره (11) شماره (3) صفحات (71-95)

بررسی وضعیت همکاری علمی اعضاء هیئت علمی در چهار حوزه موضوعی در دانشگاه فردوسی مشهد

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۸۷ دوره (11) شماره (2) صفحات (95-120)

بررسی میزان رعایت معیارهای ساختاری منابع مرجع چاپی فارسی

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۸۷ دوره (11) شماره (1) صفحات (81-102)

از آرمان ها تا واقعیت: تحلیلی از مهم ترین چالش ها و رویکردهای سازماندهی اطلاعات در عصر حاضر

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۸۶

همکاری علمی و تولید اطلاعات: نگاهی به مفاهیم و الگوهای رایج در تولید علمی مشترک

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

مجلات داخلی | آذر ۱۳۸۶ دوره (18) شماره (3) صفحات (235-248)

بررسی میزان و عوامل موثر بر درک واژگان محیط رابط نرم افزارهای جامع کتابخانه ای فارسی

مطالعات تربیتی و روانشناسی

مجلات داخلی | تیر ۱۳۸۶ دوره (8) شماره (3) صفحات (5-30)

بررسی میزان همخوانی سرعنوان های موضوعی فارسی با کلید واژه های عنوان و فهرست مندرجات کتابهای فارسی در حوزه های علوم انسانی، علوم اتماعی، علوم کاربردی و علوم محض

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | تیر ۱۳۸۶

تحلیل کارکردهای عناصر اطلاعاتی در پیشینه کتابشناختی: رویکردی نو به سازماندهی چند منظوره اطلاعات در فهرستهای رایانه ای

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | تیر ۱۳۸۶

بررسی و تحلیل عناصر و ویژگی‌های مطرح در رابط کاربر نرم‌افزار سیمرغ و تعیین میزان رضایت دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد از تعامل با این نرم‌افزار

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۸۵ دوره (9) شماره (4) صفحات (127-150)

مطالعه و نظرسنجی درباره عملکرد و نقش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۸۵

شناسایی و تحلیل واژگان عمومی در منابع وب: رویکردی نو به بسط عبارت جستجو با استفاده از زبان طبیعی در

مطالعات تربیتی و روانشناسی

مجلات داخلی | اردیبهشت ۱۳۸۴

نظرسنجی از کتابداران متخصص پیرامون شیوه های سازماندهی اطلاعات در وب سایت کتابخانه های دانشگاهی

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | اردیبهشت ۱۳۸۴

ملاحظات اساسی در طراحی رابط کاربر نظام های رایانه ای و پایگاه های اطلاعاتی

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

مجلات داخلی | اردیبهشت ۱۳۸۴

بررسي ديدگاه مسؤولان بخش‌هاي مختلف كتابخانه‌هاي مركزي دانشگاه‌ها درباره وظايف با دانش و مهارت‌هاي حر

مطالعات تربیتی و روانشناسی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۸۲

آمار در پژوهش: آشنایی با برخی سایتها در این زمینه

تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی

مجلات داخلی | آذر ۱۳۸۱ شماره (13) صفحات (6-7)

برنامه ريزي و مديريت توسعه خدمات در كتابخانه

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۸۰

آشنایی با سایت های نقد و بررسی آثار

تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی

مجلات داخلی | آبان ۱۳۸۰ دوره (1) شماره (8) صفحات (1-3)

دوره دكتراي كتابداري و اطلاع رساني: ملاحظاتي پيرامون شرايط ويژگيها و ملزومات نظري و كاربردهاي اين مق

کتابداری و اطلاع رسانی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۷۹

چالش هاي سازماندهي منابع دانش در اغاز قرن بيست و يكم با نگاهي بر دانش فهرستنويسي در ايران

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

مجلات داخلی | تیر ۱۴۰۳

رهنمودهایی برای نگارش، ممرور نوشتارها و پیشینه پژوهش در حوزه های علوم انسانی و اجتماعی

علوم انسانی-دانشگاه الزهرا(س)

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۷۷ دوره (8) شماره (28) صفحات (62-82)

Users’ perception of Aboutness and Ofness in Images: an Approach towards Subject Indexing Based on Ervin Panofsky’s Theory and Users’ View

12th International ISKO Conference

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۱/۰۵/۱۶

ارزیابی نوشته های پژوهشی:‌رویکردها، روشها و معیارها

همایش ملی دانش و امنیت

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۹/۰۷/۲۱

بررسی رفتار اطلاع یابی دانش آموزان دوره راهنمایی در اینترنت و جایگاه کتابخانه در آن

کتابخانه های آموزشگاهی:‌پویاسازی نظام آموزشی و مشارکت در فرایند یاددهی-یادگیری

کنفرانس های داخلی | ۱۳۸۸/۰۲/۰۳