image

دکتر مهدی راستگو

(دانشگاه فردوسی مشهد)

درباره من

استاد گروه اگروتکنولوژی متخصص در زمینه علوم علف های هرز، بویژه علف کش ها و کاربرد آنها و بصورت تخصصی بر روی مقاومت به علف کش ها در علف های هرز