فیلتر بر اساس:

مرتب سازی بر اساس تاریخ
تعداد موارد: ۸۹

Long-term effects of temperature and precipitation on economic growth of selected MENA region countries

Environment Development and Sustainability

مجلات خارجی 2022 May Volume (25) No (7) Pages (7325-7343)

A comparative study on the effect of alternative and fossil energy consumption on economic growth and foreign direct investment in selected countries using SUR approach

Environmental Science and Pollution Research

مجلات خارجی 2021 April Volume (28) No (16) Pages (19799-19809)

Investigating the Asymmetric Prices and the Role of Technology and Environmental Constraints in the Oil Demand Function of the Iran Oil Importing Countries

Industrial Engineering and Management Systems

مجلات خارجی 2018 September Volume (17) No (3) Pages (623-631)

Reversibility Test of Oil Demand Function of OECD Countries Importing Oil from Iran with an Emphasis on Technological and Environmental Considerations: Symmetric and Asymmetric Models

International Journal of Energy Economics and Policy

مجلات خارجی 2018 April Volume (8) No (2) Pages (132-139)

Prediction of Hydropower Energy Price Using Go’mes-Maravall Seasonal Model

International Journal of Energy Economics and Policy

مجلات خارجی 2018 March Volume (8) No (2) Pages (81-88)

Investigating the Effect of Trust on Trade between Iran and Its Partners Regarding Their Legal System

International Journal of Economic Perspectives

مجلات خارجی 2017 September Volume (11) No (3) Pages (763-770)

Factors Affecting the External Efficiency of Education in Iran (1972-2013)

International Journal of Business Management

مجلات خارجی 2017 January Volume (2) No (1) Pages (12-26)

Government Effectiveness, Rule of Law and Informal Economy in Asian Developing Countries

International Journal of Economy, Management and Social Sciences

مجلات خارجی 2014 October Volume (3) No (10) Pages (551-555)

Fundamentals of Welfare Economics and its Critiques

Journal of Social Issues & Humanities

مجلات خارجی 2014 July Volume (2) No (12) Pages (384-387)

THE U.S.–SAUDI ARABIAN RELATIONS: ECONOMIC OR STRATEGIC PARTNERSHIP

Arabian Journal of Business and Management Review

مجلات خارجی 2014 May Volume (3) No (10) Pages (7-11)

ECONOMIC APPRAISAL OF POWER PLANTS GAS CONSUMPTION

Arabian Journal of Business and Management Review

مجلات خارجی 2014 May Volume (3) No (10) Pages (227-234)

Minimum Wage Law and Its Effects on Labor Force Supply And Demand from Micro and Macroeconomics Perspectives

Asian Journal of Research in Business Economics and Management

مجلات خارجی 2014 May Volume (4) No (5) Pages (215-229)

Investigating the impact of global financial crisis on the commonwealth (Selected Countries of the Middle East including Iran, Kuwait, Oman, Pakistan, Syria)

Life Science Journal

مجلات خارجی 2014 March Volume (11) No (3) Pages (125-130)

کارائی انتقال حق توسعه در توسعه متوازن سکونت شهری با استفاده از مدل‌سازی عامل مبنا

پژوهش های اقتصادی ایران

مجلات داخلی | شهریور ۱۴۰۰

بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر ارزش افزوده بخش کشاورزی کشورهای منتخب منا

اقتصاد و توسعه منطقه ای

مجلات داخلی | تیر ۱۴۰۰ دوره (27) شماره (20) صفحات (129-158)

ارائه یک مدل غیرخطی برای حداکثرسازی سود نیروگاه های برقابی در بلندمدت

مطالعات اقتصاد انرژی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۹۹ دوره (16) شماره (67) صفحات (1-32)

بررسی روند مصرف درآمدهای نفتی با فرض وجود بیماری هلندی در بخش‌های مختلف ایران با رویکرد تعادل عمومی تعادل عمومی محاسبه‌پذیر پویا (DCGE)

مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

مجلات داخلی | آبان ۱۳۹۹ دوره (9) شماره (35) صفحات (41-61)

بررسی میزان انتقالات بهینه درآمدهای نفتی در دورههای مختلف زمانی با ورود شوک بیماری هلندی در ایران با رویکرد تعادل عمومی محاسبهپذیر پویا

مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

مجلات داخلی | مهر ۱۳۹۹ دوره (9) شماره (35) صفحات (41-61)

Oil Production in OPEC Countries: A Fractional Integration Study

Research in Applied Economics

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۹۹ دوره (12) شماره (2) صفحات (49-64)

آزمون انتخاب بد در بازار بیمه پایه درمان ایران

مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

مجلات داخلی | اردیبهشت ۱۳۹۹ دوره (9) شماره (33) صفحات (93-111)

تحلیل هزینه‌های کنش جمعی عاملان سیاسی، اداری و اقتصادی برای تسهیل سرمایه‌گذاری

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

مجلات داخلی | مرداد ۱۳۹۸ دوره (27) شماره (90) صفحات (165-194)

پیوند بین علم اقتصاد و حقوق با ارائه چارچوب کنش جمعی برای تحلیل ضمانت اجرای قوانین تسهیل محیط کسب‌وکار

مطالعات حقوق خصوصی - حقوق

مجلات داخلی | مرداد ۱۳۹۸ دوره (49) شماره (4) صفحات (581-597)

ارائه الگوی کارایی انرژی در اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد بهینه‌یابی پویا

مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

مجلات داخلی | فروردین ۱۳۹۸ دوره (8) شماره (29) صفحات (97-121)

ارائه مدل تولید- سودآوری نیروگاههای برقابی با رویکرد پویایی سیستم

تحقیقات منابع آب ایران

مجلات داخلی | بهمن ۱۳۹۷ دوره (14) شماره (5) صفحات (39-53)

تاثیر موانع تعرفه های گمرکی و نرخ ارز در تابع تقاضای واردات کشور- مروری انتقادی بر سیاست های تجاری و ارزی کشور در راستای حمایت از تولید ملی

جستارهای سیاسی معاصر

مجلات داخلی | آذر ۱۳۹۷ دوره (18) شماره (9) صفحات (23-51)

بررسی رفتار ایران و عربستان در سازمان اوپک با استفاده از روش مارکف سوئیچینگ

نظریه های کاربردی اقتصاد

مجلات داخلی | آبان ۱۳۹۷ دوره (5) شماره (3) صفحات (43-74)

بررسی اثر تغییرات تکنولوژی و محدودیت‌های زیست محیطی بر تقاضای نفت کشورهای Non-OECD وارد کننده نفت از ایران: برآورد الگوهای متقارن و نامتقارن

اقتصاد انرژی ایران

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۷ دوره (7) شماره (27) صفحات (77-100)

تاثیر پذیری فعالیت های عمده اقتصادی از اجرای هم زمان اهداف اسناد بالادستی در ایران (رویکرد تحلیل داده - ستانده با مدل برنامه ریزی آرمانی چند هدفه)

اقتصاد مقداری

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۷ دوره (15) شماره (2) صفحات (51-82)

ترجیح زمانی و اکنون‌گرایی در رفتار بین دوره‌ای جوانان ایران (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه مشهد)

پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی

مجلات داخلی | مرداد ۱۳۹۷ دوره (18) شماره (3) صفحات (79-102)

بررسی اثرات حکمرانی خوب بر ارتباط بین وفور منابع و توسعه مالی در کشورهای نفتی

اقتصاد پولی، مالی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۹۶ دوره (24) شماره (14) صفحات (90-114)

بررسی تاثیر تجربه پس انداز بر نرخ ترجیح زمانی افراد

اقتصاد پولی، مالی

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۹۶ دوره (24) شماره (14) صفحات (69-89)

اندازه گیری کارآیی خارجی آموزش رسمی و بررسی آثار آن بر رشد اقتصاد ایران طی سالهای 1392-1354

پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی

مجلات داخلی | دی ۱۳۹۶ دوره (8) شماره (29) صفحات (31-44)

بررسی تجربی و نظری تاثیر امنیت حقوق مالکیت بر رفتار بین دوره ای افراد

تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران

مجلات داخلی | آذر ۱۳۹۶ دوره (52) شماره (3) صفحات (527-549)

بررسی اثر هزینۀ مبادله مصرف و پس‌انداز بر نرخ ترجیح زمانی‌فرد (روش آزمایشگاهی)

برنامه‌ ریزی و بودجه

مجلات داخلی | آذر ۱۳۹۶ دوره (22) شماره (3) صفحات (85-107)

شناسایی پیوندهای بین بخشی و زنجیرههای تولید بخش کشاورزی در استان خوزستان

اقتصاد کشاورزی و توسعه

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۶ دوره (25) شماره (98) صفحات (81-107)

تحلیل رفتار ایران در سازمان اوپک: کاربردی از مدل های مارکف سوئیچینگ

پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۶ دوره (17) شماره (2) صفحات (145-175)

ارزیابی عملکرد کارایی زیست محیطی کشورهای منتخب بر اساس تحلیل فراگیر داده ها و تئوری بازی ها در محیط رقابتی

مطالعات اقتصاد انرژی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۶ دوره (13) شماره (53) صفحات (105-133)

مطالعه مقایسه ای کارایی انرژی، زیست محیطی در کشورهای در حال توسعه با رویکرد ستانده مطلوب و نا مطلوب در محیط رقابتی

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۹۶ دوره (25) شماره (81) صفحات (85-121)

بررسی عوامل مؤثر بر تقاضای انرژی در بخش حمل و نقل دریایی ایران با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی (مطالعه موردی: اداره کل بندر و دریانوردی خرمشهر

پژوهشنامه حمل و نقل

مجلات داخلی | اسفند ۱۳۹۵ دوره (13) شماره (4) صفحات (435-449)

شناسایی زنجیره‌های تولید در مناطق نفت خیز ایران

تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران

مجلات داخلی | آذر ۱۳۹۵ دوره (51) شماره (3) صفحات (541-567)

بررسی نقش کیفیت نهادی بر توسعه مالی در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی

اقتصاد پولی، مالی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۵ دوره (23) شماره (11) صفحات (26-45)

مقایسه نتایج برآورد جدول داده ستانده منطقه ای با روش های - CHARM و AFLQ (مطالعه موردی: استان بوشهر)

پژوهش ها و سیاست های اقتصادی

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۹۵ دوره (24) شماره (77) صفحات (115-138)

شناسایی زنجیره های تولید در مناطق نفت‌خیز ایران با بکار گیری الگوی ALP

تحقیقات اقتصادی-دانشگاه تهران

مجلات داخلی | اردیبهشت ۱۳۹۵ دوره (51) شماره (3) صفحات (541-567)

ارزیابی اقتصادی احداث نیروگاه برق آبی (تلمیه ـ ذخیره ای) در سد های مخزنی کشور مطالعه موردی: سد و نیروگاه پیر تقی

مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

مجلات داخلی | فروردین ۱۳۹۵ دوره (5) شماره (17) صفحات (217-242)

شناسایی و رتبه بندی فعالیت های مزیت دار صنعتی استان کرمان به منظور جهت دهی سیاستهای منطقه ای (با اتکا به روش تحلیل عاملی و منطق فازی)

جغرافیا و آمایش شهری - منطقه‌ای

مجلات داخلی | بهمن ۱۳۹۴ دوره (5) شماره (17) صفحات (173-188)

مقدمه ای بر تئوری انگیزش: مفهوم، روش شناسی و روند شکل گیری نگرش های اصلی

اقتصاد تطبیقی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۴ دوره (2) شماره (1) صفحات (71-97)

بررسی ساختار تابع هزینه بنگاه دو محصولی (مطالعه موردی شرکت آب و فاضلاب استان مرکزی)

مطالعات اقتصادی کاربردی ایران

مجلات داخلی | مرداد ۱۳۹۴ دوره (4) شماره (14) صفحات (192-217)

مقایسه نتایج جدول داده- ستانده استان خوزستان،برآورد شده از دو روش CHARM و AFLQ

اقتصاد مقداری

مجلات داخلی | آذر ۱۳۹۳ دوره (11) شماره (3) صفحات (1-26)

مقایسه معیارهای رفاه اجتماعی، توزیع درآمد و فقر خانوارهای روستایی استان خراسان شمالی طی سالهای 1384-1390

راهبردهای توسعه روستایی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۳ دوره (1) شماره (2) صفحات (35-50)

بررسی ارتباط توسعه یافتگی و ارتکاب جرم در اقتصاد ایران

دانشنامه حقوق اقتصادی

مجلات داخلی | مرداد ۱۳۹۳ دوره (21) شماره (5) صفحات (28-44)

شناسایی بخش های اشتغال زا در مناطق شهری با استفاده از روش منطق فازی

اقتصاد و مدیریت شهری

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۹۳ دوره (2) شماره (6) صفحات (95-107)

بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی و آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی ایران

پژوهشنامه اقتصاد کلان

مجلات داخلی | اردیبهشت ۱۳۹۳ دوره (9) شماره (17) صفحات (75-98)

مقایسه سیاست‌های تمایل به پرداخت و نوع سهمیه‌بندی برای انواع خودروهای بنزین‌سوز و دو‌گانه‌سوز در شهر مشهد

اقتصاد پولی، مالی

مجلات داخلی | اردیبهشت ۱۳۹۳ دوره (21) شماره (7) صفحات (156-181)

مروری بر مبانی انتقادی نظریه تعادل عمومی اقتصاد نئوکلاسیک

سیاست های مالی و اقتصادی

مجلات داخلی | بهمن ۱۳۹۲ دوره (1) شماره (4) صفحات (111-130)

هزینه های دولت و کاهش فقر و نابرابری

سیاست‌های راهبردی و کلان

مجلات داخلی | دی ۱۳۹۲ دوره (1) شماره (4) صفحات (37-50)

تحلیل مقایسه ای نظریه های دستمزد سنتی و دستمزد کارآیی در بخش صنعت اقتصاد ایران با استفاده از روش خطی گوک          

پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۹۲ دوره (3) شماره (10) صفحات (107-116)

بررسی موانع تولید و سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

اقتصاد و توسعه کشاورزی

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۱ دوره (91) شماره (26) صفحات (1-16)

بررسی انتظارات متقابل برای مشارکت دولت و بخش خصوصی برای رفع موانع تولید و سرمایه گذاری: مورد مطالعه بخش کشاورزی استان خراسان شمالی

اقتصاد و توسعه کشاورزی

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۹۱ دوره (26) شماره (1) صفحات (47-58)

بررسی اعتبار قانون واگنر و دیدگاه کینز برای اقتصاد ایران، یک تجزیه و تحلیل سری زمانی

پژوهش های رشد و توسعه پایدار-پژوهش های اقتصادی

مجلات داخلی | اردیبهشت ۱۳۹۱ دوره (12) شماره (1) صفحات (87-112)

اعتماد متقابل در روابط بین مدیران، کارکنان و مراجعین شهرداری مشهد

مطالعات اجتماعی ایران

مجلات داخلی | شهریور ۱۳۹۰ دوره (8) شماره (3) صفحات (101-125)

ارتباط میان رشد اقتصادی و اندازه دولت در کشورهای منتخب عضو اوپک، یک تجزیه و تحلیل چند متغیره با استفاده از تکنیک پانل دیتا

اقتصاد مقداری

مجلات داخلی | مرداد ۱۳۹۰ دوره (8) شماره (2) صفحات (94-79)

مقایسه تحلیل خصوصی و اجتماعی دوگانه سوز کردن اتومبیل های سواری ـ مورد مطالعه، تاکسی های شهر مشهد

اقتصاد و توسعه منطقه ای

مجلات داخلی | تیر ۱۳۹۰ دوره (1) شماره (1) صفحات (51-77)

دخالت دولت در اقتصاد از منظر اندیشمندان مسلمان

تاریخ

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۹۰ دوره (20) شماره (20) صفحات (54-97)

بررسی تغییرات کارآیی در روند برون سپاری شرکت توزیع نیروی برق مشهد

دانش و توسعه

مجلات داخلی | خرداد ۱۳۹۰ دوره (34) شماره (17) صفحات (213-239)

تاثیر حمایت از تامین حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی

اقتصاد مقداری

مجلات داخلی | بهمن ۱۳۸۸ دوره (6) شماره (4) صفحات (101-123)

سنجش رضایتمندی بخش خصوصی از مدیریت اقتصادی دولت

دانش و توسعه

مجلات داخلی | فروردین ۱۳۸۷ دوره (15) شماره (22) صفحات (169-199)

تاثیر بهبود فضای کسب و کار بر رشد اقتصادی در کشورهای منتخب اسلامی

اولین کنفرانس علمی پژوهشی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۷/۰۵/۱۶

یک مطالعه تدوزیکی از مفاهیم، ابعاد و جایگاه درگیری ذهنی مشتریان در رسانه های احتماعی عصر حاضر برای مدیریت نگرش مثبت به برند.

دومین کنغرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۷/۰۲/۱۹

تاثیر درگیری دهنی مشتری در رسانه های اجتماعی بر تمایل به خرید یک برند محصول (مطالعه موردی نمونه ای از شرکت های تجهیزات پزشکی)

دومین کنغرانس بین المللی مدیریت و کسب و کار

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۶/۱۱/۱۷

تاثیر سیاستهای مالیاتی بر تحقق عدالت اقتصادی در ایران طی دوره 1387 تا 1394

همایش ملی مالیات بر ارزش افزوده

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

بررسی تاثیر دوری و نزدیکی از مرکز استان در میزان توسعه یافتگی روستاهای شهرستانهای استان خراسان رضوی در سال1390

دومین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۶/۰۳/۱۸

بررسی تاثیر قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی در توسعه روستایی استان خراسان رضوی در سال 1390

همایش ملی بررسی راهکارهای مدیریت توسعه کارآفرینی روستایی در ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۶/۰۱/۳۰

بررسی رابطه بین توانایی مدیریت، عملکرد مالی و ارزش شرکت در شرکت های بورسی و فرابورسی

چهاردهمین همایش ملی حسابداری

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۵/۰۳/۰۵

بررسی تاثیر توانایی مدیران بر پاداش هیأت مدیره و ارزش شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

چهاردهمین همایش ملی حسابداری

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۵/۰۳/۰۵

ارائه پیشنهادی جایگزین برای افزایش کارآیی روشهای مشارکت بخش خصوصی ـ دولتی در توسعه انرژی های نو و تجدید

هفتمین کنفرانس توسعه نظام تامین مالی در ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۳/۱۲/۱۰

سازمانها و جنبش های بین المللی (نمونه مورد مطالعه: ائتلاف بریک)ساختار سیاسی ائتلاف بریک، منافع چین در این ائتلاف و امنیت ملی ایران

اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۳/۰۳/۳۱

بررسی الگوهای رفتاری مصرف در خانواده

سومین کنفرانس بین المللی علوم رفتاری

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۲/۱۲/۰۹

کاربرد نظریه استروم در استفاده پایدار از منابع مشترک

سومین همایش ملی سلامت محیط زیست و توسعه پایدار

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۲/۱۱/۳۰

ابوذر شهید تامین اجتماعی

کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه اسلامی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

نهادها، حقوق مالکیت، تعادل و توسعه همه جانبه: درآمدی به طراحی چارچوب مفهومی روش‌شناسی توحیدی

هفتمین همایش اقتصاد اسلامی درآمدی بر روش شناسی توحیدی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۲/۱۱/۲۹

نقش نهادها در استفاده پایدار از منابع کشاورزی

اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۲/۱۱/۱۰

ارزیابی شاخص پرداخت مالیات در محیط کسب وکار ایران

اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۲/۱۱/۰۳

کارآفرینی؛ کلید توسعه اقتصادی

اولین همایش ملی مدیریت کسب و کار

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۲/۱۱/۰۲

بررسی جایگاه ایران در خصوص حمایت از سرمایه گذاران

همایش ملی توسعه پایدار

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۲/۰۹/۲۷

بررسی موانع سرمایه گذاری در اقتصاد ایران در چارچوب هزینه های مبادله(1390-1380)

اولین همایش ملی توسعه پایدار

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۲/۰۹/۲۷

نگاهی به مدیریت محیط سرمایه گذاری‌ها در اقتصاد ایران

همایش ملی توسعه پایدار با رویکرد بهبود محیط کسب و کار

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۲/۰۹/۲۷

مدیریت بخش عمومی: چالش استراتژیک توسعه منطقه ای در ایران

همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۲/۰۸/۱۴

ریشه یابی موانع تولید و سرمایه گذاری در استان خراسان شمالی

راهکارهای ارتقای تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۱/۰۹/۲۵

ارزیابی اقتصادی گسترش حیات شهری در ترازهای زیرسطحی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی

اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

کنفرانس های داخلی | ۱۳۹۰/۰۹/۰۲