صفحات خانگی دانشگاه فردوسی مشهد

EN

درباره من

علیرضا شادمان

دکتر علیرضا شادمان

New York, USA

استادیار گروه مهندسی صنایع دانشگاه فردوسی مشهد

دکتری مهندسی صنایع از دانشگاه صنعتی شریف تهران

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه: کنترل کیفیت آماری، طراحی آزمایشها، یادگیری آماری، تحلیل آماری کاربردی

ایمیل: a.shadman@um.ac.ir

تلفن: 05138805181

مهندسی صنایع

گروه

مهندسی

دانشکده

a.shadman@um.ac.ir

پست الکترونیک