image

دکتر بهروز حسنی

(دانشگاه فردوسی مشهد)

درباره من

بهروز حسنی
استاد
گروه آموزشی مهندسي مكانيك
دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیک: b_hassani (at) um (dot) ac (dot) ir