image

دکتر بهروز مشایخی فرد

(دانشگاه فردوسی مشهد)
  • ریاضی محض
  • علوم ریاضی
  • bmashf@um.ac.ir

درباره من

(تنظیم نشده)