صفحات خانگی دانشگاه فردوسی مشهد

EN

درباره من

ایمان کاردان

دکتر ایمان کاردان

New York, USA

(تنظیم نشده)

مهندسی مکانیک

گروه

مهندسی

دانشکده

iman.kardan@um.ac.ir

پست الکترونیک