image

دکتر سیدمهدی زرقانی

(دانشگاه فردوسی مشهد)

درباره من

استاد گروه زبان و ادبیات فارسی

زمینه پژوهش و آموزش: مطالعات تاریخ ادبی، سنایی پژوهی