image

دکتر فخری شهیدی

(دانشگاه فردوسی مشهد)
  • علوم و صنایع غذایی
  • کشاورزی
  • fshahidi@um.ac.ir

درباره من

(تنظیم نشده)